Ecali club Ecali club

eclectic living

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

H ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία «ΕΚΑΛΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΑΙ ΚΑΙ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ Α.Ε.» (εφεξής «Ecali Club») θέτει ως ύψιστη προτεραιότητα την προστασία της ιδιωτικότητας και δεσμεύεται να παρέχει τα κατάλληλα εχέγγυα για την προστασία των προσωπικών δεδομένων που συλλέγει. Η παρούσα Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων σας παρέχει ενημέρωση σχετικά με το είδος των προσωπικών δεδομένων που συλλέγονται μέσω του διαδικτυακού τόπου www.ecali-club.gr (στο εξής «Διαδικτυακός Τόπος») ή μέσω των ηλεκτρονικών διευθύνσεων που διατηρεί το Εcali Club, τον σκοπό επεξεργασίας των δεδομένων, τον τρόπο διαχείρισης αυτών, καθώς και τα δικαιώματά σας σύμφωνα με τον Γενικό Κανονισμό για την Προστασία Δεδομένων (ΓΚΠΔ) ΕΕ 2016/679, τον ελληνικό νόμο, όπως ισχύει, και τις ισχύουσες Κανονιστικές Πράξεις της Αρχής Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα.
 
 
Ποιος είναι ο Υπεύθυνος Επεξεργασίας; 
 
Υπεύθυνος επεξεργασίας για τα προσωπικά σας δεδομένα είναι η ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία «ΕΚΑΛΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΑΙ ΚΑΙ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ Α.Ε.» και τον διακριτικό τίτλο «ΕΚΑΛΗ ΑΕ», κάτοχος του εμπορικού σήματος «Εcal iClub», που εδρεύει στην Εκάλη Αττικής, οδός Λόφου 15, ΤΚ 145 78. 
 
 
Σε ποιες περιπτώσεις και τι είδους προσωπικά δεδομένα συλλέγουμε; 
 
Το Ecali Club συλλέγει προσωπικά δεδομένα υποκειμένων, όπως ονοματεπώνυμο, πατρώνυμο, ηλεκτρονική ή/και ταχυδρομική διεύθυνση, τηλέφωνο επικοινωνίας κ.λπ, όταν και όπου απαιτείται, απ’ ευθείας από τα ίδια τα υποκείμενα που ενεργούν οικειοθελώς, και όχι μέσω συνεργατών ή τρίτων, και συγκεκριμένα στις εξής περιπτώσεις: 
 
i. Όταν συμπληρώσετε το έντυπο αίτησης συνδρομής μέλους, την ηλεκτρονική φόρμα επικοινωνίας ή αποστέλλετε email στις ηλεκτρονικές διευθύνσεις [email protected] ή [email protected] και καταχωρείτε δεδομένα, όπως ονοματεπώνυμο, πατρώνυμο, ηλεκτρονική ή/και ταχυδρομική διεύθυνση, τηλέφωνο επικοινωνίας, υπηκοότητα, τόπο και ημερομηνία γέννησης, ΑΦΜ, στοιχεία αστυνομικής ταυτότητας, οικογενειακή κατάσταση, επάγγελμα, επιλογή αθλημάτων, hobbies, θέματα ειδικής διατροφής κλπ. Tα εν λόγω προσωπικά δεδομένα καλείστε να συμπληρώσετε οικειοθελώς και εφόσον το επιθυμείτε. Σημειώνεται ότι η αίτηση συνδρομής μέλους περιλαμβάνει συγκεκριμένα πεδία που συμπληρώνονται όπου είναι αναγκαίο προκειμένου να διασφαλιστεί ότι συλλέγονται τα απολύτως απαραίτητα δεδομένα σε σχέση με τον σκοπό επεξεργασίας τους. 
 
ii. Κατά την οικειοθελή εγγραφή σας στο newsletter: συμπληρώνετε την ηλεκτρονική σας διεύθυνση προκειμένου να λαμβάνετε ενημερώσεις σχετικά με εκδηλώσεις, προγράμματα και εν γένει τις δραστηριότητες του Ecali Club. Το newsletter αποστέλλεται μέσω της πλατφόρμας «Mailchimp» η οποία εγγυάται την προστασία των ηλεκτρονικών διευθύνσεων και των λοιπών προσωπικών δεδομένων, ως μέλος του προγράμματος Ασπίδας της Ιδιωτικότητας («ΕU– US Privacy Shield»).  
 
iii. Κατά τη δήλωση συμμετοχής και τη συμμετοχή σας σε αθλητικά προγράμματα, κοινωνικές εκδηλώσεις και εν γένει στις δράσεις του Ecali Club. Ειδικά στην περίπτωση των ανηλίκων το Ecali Club δεν συλλέγει δεδομένα από ανήλικους χωρίς την προηγούμενη συγκατάθεση των νόμιμων κηδεμόνων τους. 
 
iv. Κατά την πλοήγησή σας στον Διαδικτυακό Τόπο όπου συλλέγουμε δεδομένα μέσω cookies και του εργαλείου Google Analytics με σκοπό τη βελτίωση της εμπειρίας του χρήστη και τη συλλογή στοιχείων σχετικά με την επισκεψιμότητα και το είδος των σελίδων που πλοηγήστε. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τα cookiesπου χρησιμοποιεί ο Διαδικτυακός Τόπος διαβάστε τους Όρους Χρήσης.
 
v. Με την επίσκεψή σας στον Διαδικτυακό τόπο, ο διακομιστής («server») καταγράφει σε ειδικό αρχείο (logfile) τη διεύθυνση IPσας, η οποία συνιστά προσωπικό δεδομένο, ακόμη και αν δεν είμαστε σε θέση να σας ταυτοποιήσουμε βάσει αυτού. Τα αρχεία καταγραφής μας βοηθούν να καταγράψουμε πληροφορίες σχετικά με τον τύπο του προγράμματος περιήγησης που χρησιμοποιείτε και άλλες πληροφορίες, όπως η ημερομηνία και ώρα επίσκεψής σας στον Διαδικτυακό Τόπο. Τα παραπάνω στοιχεία αποθηκεύονται έως τριάντα (30) ημέρες προκειμένου να διασφαλίσουμε την ασφάλεια δικτύων και πληροφοριών από τυχαία γεγονότα ή παράνομες ή κακόβουλες ενέργειες, οι οποίες ενδέχεται να θέσουν σε κίνδυνο τη διαθεσιμότητα, τη γνησιότητα, την ακεραιότητα και την εμπιστευτικότητα των αποθηκευμένων δεδομένων και τη λειτουργία του Διαδικτυακού Τόπου. Κατά την περίοδο των τριάντα (30) ημερών, πρόσβαση στα αρχεία έχει μόνο ο εξουσιοδοτημένος διαχειριστής του διακομιστή (server) και στη συνέχεια τα αρχεία διαγράφονται αυτόματα. 
 
vi. Για την είσοδο των μελών στην ειδική περιοχή του διαδικτυακού τόπου «Μembers area», όπου τα υποκείμενα εισαγάγουν προσωπικά τους δεδομένα, όπως ενδεικτικά ονοματεπώνυμο, ηλεκτρονική διεύθυνση κ.λπ., δεδομένου ότι τα μέλη δύνανται να έχουν πρόσβαση σε ειδικές υπηρεσίες, ήτοι στο μηνιαίο πρόγραμμα εκδηλώσεων  του Ecali Club, σε άλμπουμ φωτογραφιών των μελών, καθώς και να συμμετέχουν σε ενέργειες που αφορούν σε αθλητικές δραστηριότητες (πχ. πίνακας κατάταξης tennis tournament), όπως και να ενημερώνονται για τις αποκλειστικές προσφορές από τους business partners του Ecali Club. 
 
Για την περιοχή Members Αrea, στο σύστημα αποθηκεύονται τα παρακάτω δεδομένα:
Αριθμός μέλους (μοναδικό αναγνωριστικό χρήστη)
Κωδικός πρόσβασης
Διεύθυνση email
Όνομα
Επώνυμο
Τηλέφωνο
Ενδιαφέροντα (λίστα με τις επιλογές Business events, Exclusive events, Social events)
Γλώσσα και Timezone (αποτελούν υποχρεωτικά πεδία για το σύστημα, ωστόσο δεν χρησιμοποιούνται και δεν εμφανίζονται)
Η διαδικασία εγγραφής ξεκινάει μέσω της φόρμας εγγραφής από τον χρήστη του συστήματος, εισάγοντας τα στοιχεία Όνομα, Επώνυμο, Email, Τηλέφωνο. Στη συνέχεια ο διαχειριστής του συστήματος λαμβάνει ειδοποίηση για τη νέα εγγραφή και ενεργοποιεί τον χρήστη, εισάγοντας παράλληλα τον Αριθμό μέλους που του αντιστοιχεί. Ο νέος χρήστης ενημερώνεται για την ενεργοποίηση του λογαριασμού του και μπορεί να συνδεθεί στο σύστημα με τον αριθμό μέλους και τον κωδικό πρόσβασής του.
 
 
Για ποιους σκοπούς συλλέγουμε τα προσωπικά σας δεδομένα; 
 
Το Ecali Club συλλέγει μόνο τα απολύτως απαραίτητα προσωπικά δεδομένα, σύμφωνα με τον σκοπό για τον οποίο προορίζονται, ενώ δεν υποβάλλονται σε καμία περαιτέρω επεξεργασία κατά τρόπο ασύμβατο με τον σκοπό για τον οποίο συλλέχθηκαν. Το Ecali Club δεν διαβιβάζει ή αποστέλλει με οποιονδήποτε τρόπο προσωπικά δεδομένα υποκειμένων σε τρίτους, εξαιρουμένων συγκεκριμένων περιπτώσεων που αναφέρονται περιοριστικά κατωτέρω (στην επόμενη ενότητα), και πάντα σύμφωνα με τον σκοπό για τον οποίο συλλέχθηκαν.
 
 
Τα προσωπικά δεδομένα που λαμβάνουμε υπόκεινται σε επεξεργασία για τους κατωτέρω σκοπούς: 
 
i. Προκειμένου να δημιουργήσουμε λογαριασμό μέλους για τον αιτούντα και να παρέχουμε τις προβλεπόμενες / αιτούμενες συμβατικές υπηρεσίες. 
 
ii. Προκειμένου να επικοινωνήσουμε μαζί σας σε συνέχεια αιτήματος, ερωτήματος, ή σχολίου σας μέσω του Διαδικτυακού Τόπου. 
 
Iii. Για να σας αποστέλλουμε ενημερώσεις σχετικά με τις εκδηλώσεις και τα νέα προγράμματα του Ecali Club, καθώς και εν γένει τις δραστηριότητες του Ecali Club κατόπιν εγγραφής σας στο newsletter. 
 
iv. Για τη λειτουργία επιμέρους εφαρμογών του Members area μετά από τη ρητή συγκατάθεση των υποκειμένων (συμπεριλαμβανομένης της φωτογραφίας του χρήστη για το πεδίο «Προφίλ» και για το «Ladder» του διαγωνιστικού μέρους).
 
v. Για τη διενέργεια απολογισμού των δράσεων του Ecali Club και τη σύνταξη κάθε μορφής οικονομικής έκθεσης – αναφοράς σε ανώνυμη μορφή, ώστε να μην είναι δυνατή η ταυτοποίησή τους, για την εξυπηρέτηση εσωτερικών σκοπών λειτουργίας, οικονομικού ελέγχου και εμπορικής ανάπτυξης. 
 
vi. Για τη συλλογή και αξιοποίηση των αιτημάτων, συμβουλών και παραινέσεων με στόχο τη συνεχή βελτίωση των παρεχόμενων υπηρεσιών σε όλους τους τομείς που δραστηριοποιείται το Ecali Club (εξυπηρέτηση μελών, εστίαση, αθλητισμός, κοινωνικές εκδηλώσεις, εμπορική δραστηριότητα κλπ.).
 
vii. Για την τήρηση ιστορικού αρχείου και τη διεξαγωγή στατιστικών στοιχείων αναφορικά με τη λειτουργία του Ecali Club, τα οποία διατηρούνται σε μη ταυτοποιήσιμη μορφή.  
 
viii. Για την προώθηση των εμπορικών ενεργειών και τη διαφήμισή τους προς τα μέλη του Ecali Club και τρίτους, με κάθε τρόπο, με έντυπα ή ηλεκτρονικά μέσα, καθώς και μέσω των κοινωνικών δικτύων.  
 
ix. Για λόγους δημόσιας ασφάλειας λειτουργεί κλειστό κύκλωμα καμερών παρακολούθησης και καταγραφής χώρων, που είναι εγκατεστημένο στο Ecali Club, και για το οποίο υπάρχουν ενημερωτικές πινακίδες σε εμφανή σημεία στους χώρους όπου βρίσκονται εγκατεστημένες κάμερες, με σκοπό τον έλεγχο εισόδου, την ασφάλεια των μελών και την προστασία υποκειμένων και αγαθών στις εγκαταστάσεις του Ecali Club. Όσα προσωπικά δεδομένα ενδέχεται να συλλέγονται μέσω αυτού του συστήματος διαγράφονται εντός δεκατεσσάρων (14) ημερών. 
 
x. Για την προάσπιση των εννόμων συμφερόντων του Ecali Club και των μελών του, καθώς και την εκπλήρωση συμβατικών και εκ του νόμου υποχρεώσεων και δικαιωμάτων του. 
 
 
Ποιοι είναι οι αποδέκτες των προσωπικών σας δεδομένων; 
 
Αποδέκτες των προσωπικών σας δεδομένων είναι οι εξουσιοδοτημένοι εργαζόμενοι και εξωτερικοί συνεργάτες του Ecali Club, οι οποίοι ενεργούν κατ’ εντολή και για λογαριασμό του, ενώ όλα τα ανωτέρω φυσικά ή νομικά πρόσωπα έχουν ήδη συμβατική υποχρέωση εμπιστευτικότητας και προστασίας των προσωπικών δεδομένων που ενδέχεται να λάβουν ή/και επεξεργαστούν με οποιονδήποτε τρόπο, πάντα σύμφωνα με το σκοπό για τον οποίο συλλέχθηκαν. Τα δεδομένα που συλλέγονται σε καμία περίπτωση δεν αποκαλύπτονται σε τρίτους και δεν δημοσιοποιούνται ή αποτελούν καθ’ οιονδήποτε τρόπο αντικείμενο άλλης επεξεργασίας, εκτός από τις περιοριστικά αναφερόμενες στην παρούσα πολιτική. 
 
Κατ΄ εξαίρεση, το Ecali Club ενδέχεται να γνωστοποιήσει σε τρίτους τα προσωπικά δεδομένα που υποβάλλονται σε επεξεργασία κατά τρόπο συμβατό με τους σκοπούς επεξεργασίας της παρούσας Πολιτικής στις εξής περιπτώσεις:
 
i. Όταν έχει λάβει ρητή συγκατάθεση για την καθ’ οιονδήποτε τρόπο δημοσιοποίηση των προσωπικών δεδομένων υποκειμένων.
 
ii. Όταν κοινοποιούνται σε τρίτους παρόχους, οι οποίοι ενεργούν υπό την ιδιότητα του Εκτελούντος την Επεξεργασία αποκλειστικά και μόνο στο πλαίσιο της έννομης σχέσης τους με το Ecali Club, παρέχοντας εγγυήσεις ότι τηρούν τα κατάλληλα μέτρα ασφάλειας σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία. Τρίτοι πάροχοι ενδέχεται να είναι φυσικά ή νομικά πρόσωπα που παρέχουν συμβουλευτικές ή υπηρεσίες ανάπτυξης και συντήρησης συστημάτων και εφαρμογών που χρησιμοποιεί το Εcali Club.  
 
iii. Στο πλαίσιο συμμόρφωσης με νόμο ή διαταγή δημόσιας ή Aνεξάρτητης Διοικητικής Αρχής.
 
iv. Για την προάσπιση των έννομων συμφερόντων και την εκπλήρωση υποχρεώσεων και δικαιωμάτων του Ecali Club και των μελών του. 
 
 
Πού και για πόσο χρονικό διάστημα διατηρούνται τα δεδομένα σας; 
 
Τα δεδομένα σας αποθηκεύονται στο σύστημα του Ecali Club, το οποίο φιλοξενείται σε διακομιστή («server») εντός ειδικά διαμορφωμένου και προκαθορισμένου χώρου σε υπολογιστικό κέντρο (στο εξής «Data Center»), που βρίσκεται στην Ελληνική επικράτεια. Η διαχείριση του server διενεργείται από την πάροχο εταιρία σύμφωνα με τις ενδεδειγμένες μεθόδους και διεθνείς πρακτικές, διασφαλίζοντας ότι πρόσβαση στις πληροφορίες έχει αποκλειστικά και μόνο το εξουσιοδοτημένο για τον σκοπό αυτό προσωπικό του, για το οποίο αναλαμβάνει ρητή υποχρέωση εμπιστευτικότητας και προστασίας των προσωπικών δεδομένων. 
 
Ως γενική αρχή, το Ecali Club διατηρεί τα προσωπικά δεδομένα υποκειμένων σε ταυτοποιήσιμη μορφή μόνο για όσο χρονικό διάστημα είναι απαραίτητο, όπως προσδιορίζεται από τους σκοπούς της επεξεργασίας για τους οποίους συλλέγονται, καθώς και για την εκπλήρωση φορολογικών και άλλων εκ του νόμου ή συμβατικών υποχρεώσεων. Υπάρχουν σαφώς ορισμένοι περίοδοι αποθήκευσης για κάθε κατηγορία δεδομένων. Για παράδειγμα, τα δεδομένα που υποβάλλονται σε επεξεργασία δυνάμει συμβατικής σχέσης διατηρούνται για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα, και μετά τη λήξη ισχύος της σύμβασης, με σκοπό την προστασία των έννομων συμφερόντων του Ecali Club και των μελών του. Σε άλλες περιπτώσεις, ενδέχεται να διατηρήσει τα προσωπικά δεδομένα υποκειμένων σε ανώνυμη μορφή, ώστε να μην είναι δυνατή η ταυτοποίησή τους, για την εξυπηρέτηση στατιστικών και ερευνητικών σκοπών. 
 
Οι κανόνες για τον καθορισμό της περιόδου διατήρησης προκύπτουν από τη συμμόρφωση με την ισχύουσα νομοθεσία περί προστασίας δεδομένων, τις βέλτιστες πρακτικές διεθνώς και την Πολιτική Διατήρησης Προσωπικών Δεδομένων που εφαρμόζει το EcaliClubγια την ελαχιστοποίηση και διαγραφή των προσωπικών σας δεδομένων. 
 
 
Τι εγγυήσεις λαμβάνουμε για την προστασία των δεδομένων σας;
 
Το Ecali Club έχει λάβει τα απαραίτητα τεχνικά και οργανωτικά μέτρα εφαρμόζοντας τους πλέον ενδεδειγμένους τεχνικούς μηχανισμούς προστασίας του περιεχομένου προκειμένου να διασφαλίσει όσο το δυνατόν ασφαλέστερο περιβάλλον για εσάς, κατ΄ εφαρμογή των αντίστοιχων νομοθετικών προβλέψεων. Στο πλαίσιο αυτό, ελέγχει τακτικά τα συστήματα ασφαλείας και περιορίζει την πρόσβαση στα προσωπικά δεδομένα υποκειμένων μόνο στους εργαζόμενους και εν γένει προστηθέντες, οι οποίοι χρειάζεται να λάβουν γνώση των δεδομένων αυτών και οι οποίοι δεσμεύονται ρητά για την τήρηση αυτών των δεδομένων ως αυστηρά εμπιστευτικών, με σχετικές δηλώσεις εμπιστευτικότητας και προστασίας προσωπικών δεδομένων. 
 
 
Ποια είναι τα δικαιώματά σας σχετικά με τα δεδομένα σας και πώς μπορείτε να τα ασκήσετε; 
 
Σύμφωνα με τον Γενικό Κανονισμό για την Προστασία Δεδομένων ΕΕ 2016/679 (εφεξής ο «Κανονισμός»), μπορείτε να ασκήσετε τα παρακάτω δικαιώματα σχετικά με τη διαχείριση των δεδομένων σας από το Ecali Club: 
 
α) Δικαίωμα πρόσβασης: μπορείτε να ενημερωθείτε από το Ecali Club αν τα δεδομένα σας τυγχάνουν επεξεργασίας και αν ναι ποια είναι αυτά, ποιοι οι αποδέκτες, ποιος ο σκοπός της επεξεργασίας τους κ.λπ. 
 
β) Δικαίωμα διόρθωσης και διαγραφής («δικαίωμα στη λήθη»): έχετε τη δυνατότητα να ζητήσετε τη διόρθωση τυχόν ανακριβών στοιχείων σας ή/και τη μερική ή ολική («δικαίωμα στη λήθη») διαγραφή τους υπό προϋποθέσεις σύμφωνα με τον Κανονισμό. 
 
γ) Δικαίωμα περιορισμού της επεξεργασίας: μπορείτε να ζητήσετε τον περιορισμό της επεξεργασίας των δεδομένων σας στις περιπτώσεις που επιτρέπει ρητά ο Κανονισμός. 
 
δ) Δικαίωμα φορητότητας: μπορείτε να ζητήσετε τα δεδομένα που παρείχατε σε δομημένο, κοινώς χρησιμοποιούμενο και αναγνώσιμο από μηχανήματα μορφότυπο, αφού αυτός καθοριστεί από την αρμόδια εθνική εποπτική Αρχή.  
 
ε) Δικαίωμα εναντίωσης: μπορείτε να αντιταχθείτε ανά πάσα στιγμή στην επεξεργασία των δεδομένων σας. 
 
στ) Δικαίωμα υποβολής καταγγελίαςστην αρμόδια εποπτική αρχή σε περίπτωση παράνομης επεξεργασίας των δεδομένων σας. 
 
Διευκρινίζεται ότι το Ecali Club έχει το δικαίωμα να αρνηθεί την ικανοποίηση του αιτήματός σας για περιορισμό της επεξεργασίας ή διαγραφή των προσωπικών σας δεδομένων ή την εναντίωσή σας στην επεξεργασία, εάν η επεξεργασία ή η τήρηση των δεδομένων είναι απαραίτητη για τη θεμελίωση, άσκηση ή υποστήριξη νόμιμων δικαιωμάτων ή την εκπλήρωση υποχρεώσεών του. 
Η παροχή αντιγράφου των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που υποβάλλονται σε επεξεργασία παρέχεται  χωρίς χρέωση για μία φορά αλλά για επιπλέον αντίγραφα, το Εcali Club μπορεί να επιβάλει την καταβολή εύλογου τέλους για διοικητικά έξοδα. Eπίσης, η άσκηση του δικαιώματος στη φορητότητα, δεν συνεπάγεται τη διαγραφή των δεδομένων σας από τα αρχεία μας, η οποία τελεί υπό τους όρους της αμέσως προηγούμενης παραγράφου και των προϋποθέσεων του Κανονισμού. 
Για να ασκήσετε τα παραπάνω δικαιώματά σας ή αν έχετε ερωτήσεις σχετικά με την πολιτική προστασίας προσωπικών δεδομένων ή αν χρειάζεστε βοήθεια σχετικά με την άσκηση ή την κατανόηση των επιλογών απορρήτου, μπορείτε να επικοινωνήσετε με τον Υπεύθυνο Προστασίας Δεδομένων. Το Ecali Club θα καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια να απαντήσει στο αίτημά/στα αιτήματά σας εντός τριάντα (30) ημερών, από την υποβολή του σχετικού αιτήματος ή αιτημάτων. Η εν λόγω προθεσμία δύναται να παραταθεί για εξήντα (60) επιπλέον ημέρες εφόσον αυτό κριθεί αναγκαίο κατά την απόλυτη κρίση του Ecali Club λαμβάνοντας υπόψη την πολυπλοκότητα του αιτήματος και του αριθμού των αιτημάτων, μετά από σχετική εμπρόθεσμη ενημέρωσή σας.
 
 
Υπεύθυνος Προστασίας Δεδομένων (DPO)
 
Το Ecali Club έχει ορίσει Υπεύθυνο Προστασίας Δεδομένων για την παρακολούθηση της τήρησης της Πολιτικής Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων, των επιμέρους Πολιτικών και Διαδικασιών για την επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων, και εν γένει την εφαρμογή και συμμόρφωση στην ισχύουσα ευρωπαϊκή και εθνική νομοθεσία. 
 
Για οποιοδήποτε θέματα αφορά στη διαχείριση των προσωπικών σας δεδομένων ή σε περίπτωση που επιθυμείτε να ασκήσετε τα ως άνω δικαιώματά σας, μπορείτε να αποστείλετε σχετικό γραπτό αίτημα στον DPO μέσω της ηλεκτρονικής διεύθυνσης [email protected] ή της ταχυδρομικής διεύθυνσης, Ecali Club, Λόφου 15, Εκάλη 14578, ή να επικοινωνήσετε τηλεφωνικά στο 210-3500016. 
 
 
Εποπτεύουσα Αρχή 
 
Εποπτεύουσα ελληνική αρχή για την εφαρμογή του Γενικού Κανονισμού Προστασίας Δεδομένων ΕΕ 2016/679 είναι η Ανεξάρτητη Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα. Μπορείτε να απευθυνθείτε στην ως άνω Αρχή για θέματα διαχείρισης των προσωπικών σας δεδομένων: Λ. Κηφισίας 1-3, Τ.Κ. 11523 Αθήνα, τηλ. 210-6475600, [email protected]www.dpa.gr
 
 
Αλλαγές στην πολιτική και ενημέρωση 
 
Η παρούσα πολιτική, που έχει αναρτηθεί στον Διαδικτυακό Τόπο www.ecali-club.gr, έχει απώτερο σκοπό την αποτελεσματικότερη προστασία της ιδιωτικότητας. Με γνώμονα τον απόλυτο σεβασμό και την πλήρη προστασία των προσωπικών δεδομένων που λαμβάνουμε, παρακολουθούμε και εξελίσσουμε συστηματικά τις πολιτικές και διαδικασίες μας και επιδιώκουμε αφενός τη συνεχή βελτίωση των πρακτικών μας και αφετέρου την υιοθέτηση νέων βέλτιστων, διεθνώς αναγνωρισμένων, πρακτικών. Ως εκ τούτου, η παρούσα Πολιτική ενδέχεται να τροποποιηθεί ανά πάσα στιγμή και χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση και για αυτό προτείνουμε να την ελέγχετε τακτικά για τυχόν αλλαγές. 
 
 
Η παρούσα Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων ισχύει από την 1ην Ιανουαρίου 2019